Reprezentare prin Mandatar

Icon Auskunft

 

Über die Vertretung durch einen Bevollmächtigten

 

 

  • Dacă aveţi calitate de parte în proces, vă puteţi exercita drepturile procedurale personal sau prin mandatar.

 

  • Dacă nu doriţi să vă prezentaţi personal aveţi posibilitatea să împuterniciţi o altă persoană pentru a vă reprezenta în faţa instanţei de judecată. Această persoană poate să fie avocat sau orice altă persoană, chiar fără studii juridice , pe care o împuterniciţi astfel. Persoana pe care o împuterniciţi  se poate prezenta, alături de dumnevoastră, pentru a vă susţine interesele  în faţa instanţei de judecată sau vă poate reprezenta interesele şi în lipsa dumneavoastă.

 

  • Persoanei căreia îi daţi procură generală poate să vă reprezinte în judecată, numai dacă acest drept i-a fost dat anume.

 

  • Procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată.

 

  • În cazul când procura este dată unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit legii avocaţilor.

 

  • Dreptul de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.

 

  • Mandatul este presupus dat pentru toate actele judecăţii, chiar dacă nu cuprinde nici o arătare în această privinţă; el poate fi însă restrâns numai la anumite acte sau pentru anumită instanţă.  • Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepţia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea.

 

  • Asistarea de către avocat nu este cerută doctorilor sau licenţiaţilor în drept când ei sunt mandatari în pricinile soţului sau rudelor până la al patrulea grad inclusiv.

 

  • De asemenea asistarea de către avocat nu este cerută la judecătorii când partea este reprezentată prin soţ sau rudă până la al patrulea grad inclusiv.

 

  • Recunoaşterile privitoare la drepturile în judecată, renunţările, cum şi propunerile de tranzacţie nu se pot face decât în temeiul unei procuri speciale.

 

  • Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat şi nici dacă acesta a devenit incapabil. Mandatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului.

 

  • Renunţarea sau retragerea mandatului nu poate fi opusă celeilalte părţi decât de la comunicare, afară numai dacă a fost făcută în şedinţă în prezenţa părţii.

 

 • Mandatarul care renunţă la împuternicire este ţinut să înştiinţeze atât pe cel care i-a dat mandatul, cât şi instanţa, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de înfăţişare sau de îndeplinirea termenelor căilor de atac.